Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti oziroma protipravnega ravnanja v TSmedia

Naša družba si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje, ki zagotavlja naš dolgoročen razvoj. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov in povzročajo negativne posledice.

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja ter uspešnosti nadzora v naši družbi imajo zaposleni kot tudi zunanji deležniki možnost podati prijavo nepravilnosti oz. protipravnega ravnanja (potencialne kršitve Etičnega kodeksa STS, drugih internih aktov oz. druga nezakonita, neetična ali kakorkoli drugače sporna ravnanja), ki so jih zaznali.

Vse prijave bo obravnavala družba TSmedia, d.o.o., skrbno proučila in ustrezno ukrepala. Družba TSmedia, d.o.o. bo s prijavo oz. podatki ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

V prijavi navedite čim več dejstev oz. okoliščin posameznega nepravilnega ravnanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo lahko oddate prek:

 • e-naslova: prijave@tsmedia.si
 • po navadni pošti na naslov: TSmedia, d.o.o. – zaupnik; prijava nepravilnosti, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana s pripisom “Ne odpiraj”

Družba TSmedia, d.o.o. pred obravnavo prijave najprej preizkusi formalno ustreznost prijave. Po ugotovitvi formalne ustreznost prijave, Družba TSmedia, d.o.o.  začne s postopkom obravnave oz. preiskave, ki se jo izvede skladno s Pravilnikom o načinu upravljanja prijav in zaščiti prijaviteljev, ki ureja način upravljanja prijav in zaščito prijaviteljev.

Kakršnikoli povračilni ukrepi zoper upravičenega prijavitelja so prepovedani in se smatrajo kot dejanja, ki pomembno škodujejo ugledu družbe.

Pogoji za uveljavljanje pravice do zaščite

Prijavitelj je upravičen do zaščitnih in podpornih ukrepov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), če prijava izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da jo je podala fizična oseba;
 • da se nanaša na informacije o kršitvi predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, da je prijavitelj informacije pridobil v svojem delovnem okolju, domnevna kršitev pa se je zgodila v TSmedii ali v povezavi z delovanjem TSmedie;
 • da informacije o kršitvah niso očitno neresnične;
 • da je prijavitelj prijavo podal pred potekom dveh let po prenehanju kršitve in
 • da je prijavitelj deležen povračilnih ukrepov s strani TSmedie.

Zaščitni in podporni ukrepi, do katerih je upravičen prijavitelj, če je deležen povračilnih ukrepov s strani TSmedie

Zaščitni in podporni ukrepi za prijavitelja skladno z ZZPri so:

 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri);
 • brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri);
 • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri);
 • psihološka podpora (25. člen ZZPri).

Organi za zunanjo prijavo

Prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri, če meni, da notranje prijave v TSmedii ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na KPK – informacije o zunanji prijavi.

Informacije o nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev