Splošni pogoji za izvedbo oglaševalskih storitev na produktih TSmedia

Za vsa naročila sklenjena pred 1.1.2015, veljajo prejšnji splošni pogoji, ki so objavljeni tukaj.

1. člen

Ti splošni pogoji se nanašajo na pripravo in objavo oglasnih storitev, oglasov oz. oglasnih paketov na produktih: PlanetSiol.net, najdi.si, Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS), bizi.si, komercialni direktni pošti, zunanjih digitalnih zaslonih ter drugih oglasnih površinah in medijih, katerih založnik je podjetje TSmedia, d.o.o. (v nadaljevanju: založnik), vključno z interaktivnim oglaševanjem ter na tehnične storitve priprave oglasnih vsebin za objavo.

2. člen (Stik s končnim naročnikom)

Naročnik oglaševalskih storitev je lahko končni naročnik (to je oseba, ki se oglašuje oziroma katere blago ali storitve se oglašujejo) ali agencija, ki jo za to pooblasti končni naročnik. V primeru, da naroča oglaševalske storitve pri založniku agencija, le ta naročilo izda za svoj račun in v imenu končnega naročnika, pri čemer si založnik pridržuje pravico, da zaradi zagotovitve kvalitetne izvedbe oglaševalskih storitev in zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, postopek usklajevanja in izvedbe naročila izvede tako, da predstavnik založnika po prejemu povpraševanja s strani agencije stopi v stik neposredno s končnim naročnikom in se z njim dogovori za vsebino in količino oglaševalskih storitev. Ne glede na to pa se račun za oglaševalske storitve izda agenciji.

3. člen (Specifikacije oglasnih storitev)

Vrste oglasnih storitev, ki jih naročnik naroča, so razvidne v naročilnici oz. pogodbi, morebitne tehnične specifikacije pa so objavljene na spletni strani založnika tsmedia.si in naročnik izjavlja, da je z njihovo vsebino seznanjen.

4. člen (Postopek naročila)

V kolikor ni na ponudbi izrecno navedeno drugače so vse ponudbe za sklenitev naročila oglasnih storitev, ki jih izda založnik, informativne narave. Veljavnost ponudb za sklenitev naročila/pogodbe je 30 dni, v kolikor ni na ponudbi drugače navedeno.

Naročila oddana na podlagi ponudb postanejo dokončno sklenjena in za založnika zavezujoča, po prejemu naročila naročnika in odobritvi s strani založnika, v skladu s temi pogoji. Vse naročilnice in pogodbe so veljavne v kolikor so pisne. Kot pisna oblika se štejejo tudi naročila posredovana preko elektronskih medijev (e-naročila, e-pošta, …). Posamezno naročilo mora vsebovati podatke, ki jih za veljavnost naročila zahteva založnik. Založnik bo prejeta naročila pregledal in jih sprejel ali zavrnil v roku 8 dni. V kolikor založnik v roku ne sporoči sprejema ali zavrnitve se naročilo šteje za sprejeto. Zavrnitev je podana pravočasno, če založnik zavrnitev odda 8 dan po prejemu naročila, ne glede na dan, ko jo naročnik prejme. Naročila na oglase oz. oglasne pakete naročnik praviloma sklepa za obdobje enega leta, razen pri tistih oglasih oz. oglasnih produktih, kjer je to v ponudbi, naročilnici oz. pogodbi drugače navedeno. Naročnik lahko za objavo v produktih založnika dostavi že pripravljene oglase, ki v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam založnika, lahko pa založnik za naročnika tudi izvede tehnične storitve priprave oglasnih vsebin za objavo. Ustrezen dogovor je naveden na naročilnici/pogodbi. Če dogovor ni označen, se šteje, da oglas zagotovi naročnik skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika. a.) V primeru, da naročnik posreduje že pripravljene oglase, ki jih je izdelal za svoj račun, morajo ti ustrezati tehničnim standardom založnika, ki so objavljeni na spletni strani založnika, oziroma na portalu, na katerem se oglašuje ter jih mora založnik prejeti vsaj 3 delovne dni pred začetkom objave za spletne produkte ter vsaj 5 delovnih dni za objavo na drugih produktih. V primeru oglaševanja v imenikih pa najkasneje 15 dni pred zaključkom redakcije. Založnik si pridržuje pravico do sprememb oblik in formatov naročenih oglasov, vendar je dolžan agencijo in naročnika o tem pisno obvestiti najmanj 15 dni pred spremembo. Če založnik ugotovi, da oglas ne ustreza tehničnim standardom založnika, ga zavrne stranki v ustrezno prilagoditev, stranka pa je dolžna oglas pravočasno prilagoditi. V kolikor stranka ne dostavi pravočasno oglasa, ki ustreza tehničnim specifikam založnika, se šteje, da je z iztekom roka za dostavo oglasa odpovedala objavo oglasa (odpoved se obravnava v skladu z 9. členom teh splošnih pogojev). Založnik in naročnik se lahko tudi dogovorita, da prilagoditev oglasa izvede založnik, kar naročnik dodatno plača skladno s cenikom tehničnih storitev priprave oglasnih vsebin za objavo, kjer veljajo roki, napisani v členu 3b teh splošnih pogojev. b.) V primeru, da naročnik naroči tehnične storitve priprave oglasnih vsebin za objavo ali prilagoditev pri založniku, je cena take storitve razvidna na naročilnici/pogodbi. Naročnik mora za potrebe izdelave oglasa v roku najkasneje 5 delovnih dni za spletne produkte ter 8 delovnih dni za druge produkte, če ni na naročilnici oz. pogodbi drugače navedeno, oddati vsa gradiva, ki so potrebna za pripravo končnega izdelka. V primeru objave oglasov v imenikih mora naročnik materiale oz. popravke oglasa oz. oglasnega paketa javiti založniku najkasneje 15 dni do zaključka redakcije za naročeno izdajo. V kolikor stranka ne dostavi materialov za pripravo oglasa, se šteje, da je z iztekom roka za dostavo materialov odpovedala objavo oglasa (odpoved se obravnava v skladu z 9. členom teh splošnih pogojev. Naročnik prejme v pregled (korekturo) vizualno podobo oglasa oz. oglasnega paketa. Naročnik to vizualno podobo potrdi ali sporoči popravke v predvidenem roku ter na način, ki je naveden na pregledu. V kolikor naročnik ne sporoči popravkov v predvidenem roku, se šteje, da je oglas oz. oglasni paket s strani naročnika potrjen. Potrditev je dokončna. V ceno sta vključeni dve korekturi, vsaka dodatna korektura se obračuna glede na število opravljenih ur produkcije po obstoječem ceniku. Če naročnik oglas zavrne, mora zavrnitev utemeljiti, založnik pa mora oglas v najkrajšem času oziroma ne dlje kot v 3 delovnih dneh, ustrezno popraviti. Založnik si pridržuje pravico, da pride do manjših odmikov v barvi pri izdelavi in objavi oglasnega sporočila, kar ni razlog za uveljavljanje odškodnine ali vračilo kupnine. Založnik ne odgovarja za morebitne tiskarske napake.

5.člen (Naknadne spremembe in optimizacija oglasnih produktov)

Založnik in naročnik se dogovorita, razen, če ni na naročilnici drugače navedeno, da založnik v času trajanja naročila izvaja redne aktivnosti optimizacije oglaševalske akcije tako, da predvideni celotni znesek oglaševanja po naročilnici/pogodbi razporeja med posameznimi oglasnimi mesti iz te pogodbe na najbolj primeren način, vključno z razporejanjem na druga oglasna mesta v ponudbi založnika, pri čemer pa je ta prerazporeditev/preusmeritev lahko opravljena izključno za doseganje dogovorjenih ciljev oglaševanja. Založnik o izvedenih optimizacijah obvesti naročnika. Založnik si pridržuje pravico, da za oglase, katerih vrednost se plača preko medijske ali blagovne kompenzacije, kadarkoli po lastni presoji določi primerna oglasna mesta.

Naročnik mora založnika obvestiti o vseh naknadnih želenih spremembah vsebin iz naročila po e-pošti preko svojega prodajnega skrbnika. Sprememba za objavo v imenikih bo lahko upoštevana, če bo javljena vsaj 15 dni pred zaključkom redakcije. S strani naročnika naročene naknadne spremembe oglaševalskih storitev lahko založnik obračuna po ceniku.

6. člen (Reklamacije oglasnih storitev)

Založnik si bo prizadeval kar najbolj natančno izpolniti naročilo. V kolikor v naročilu dogovorjena vsebina ni pravilno objavljena, le-to po prejeti reklamaciji nemudoma popravi, če pa to ni mogoče (zlasti v primeru tiskanih medijev), pa vrne naročniku vplačani znesek brez obresti, sorazmerno z vrednostjo napake naročila, ki je nastala, in razen tega ni dolžan upoštevati morebitnih drugih zahtev.

Založnik bo upošteval pisne reklamacije, ki jih bo naročnik vložil v roku 30 dni od posamezne objave oglasa oz. oglasnega paketa. Nebistvene napake ali napake v brezplačno objavljenih podatkih, se ne štejejo kot napake, zaradi katerih je naročnik upravičen do povračila deleža kupnine za oglas oz. oglasni paket.

7. člen (Zavrnitev in zavarovanje naročila)

Založnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila v primerih, ko ima naročnik ali končni naročnik odprte zapadle obveznosti do založnika. Založnik lahko zavrne naročilo tudi v primeru, da po njegovi presoji, boniteta naročnika ne ustreza zahtevam založnika in bi bilo poslovanje za založnika preveč tvegano.

Založnik lahko, po lastni presoji, od naročnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. avans, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Založnik si pridržuje pravico do zavrnitve objave tudi v primerih, ko kapacitete oglasnih produktov ne omogočajo izvedbe naročila. Založnik praviloma ne more zagotoviti izvedbe »akcije v zadnjem trenutku«. Založnik si tudi pridržuje pravico, da zavrne naročilo zaradi terminskih ali vsebinskih dogovorov o ekskluzivnem oglaševanju z drugimi naročniki. Založnik si izrecno pridržuje pravico zavrniti tako naročnika kot tudi posamezno naročilo (ne glede na to, ali s posameznim naročnikom sicer posluje).

8. člen (Oglaševalska politika)

Založnik si prizadeva zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom in naročnikom. Oglasi ne smejo biti v nasprotju z Oglaševalskimi pogoji TSmedia, ki so objavljeni na spletnih straneh založnika, veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom ter jezikovnimi in tehničnimi predpisi.

Založnik si pridržuje pravico do zavrnitve objave oglasa tudi v primerih, ko oglas ni v skladu s programsko zasnovo medijev ali ni v skladu s celostno in vsebinsko podobo portalov na mestu, na katerem naj bi se oglas objavilo. Založnik si izrecno pridržuje pravico umakniti iz objave posamezno oglasno sporočilo, za katerega se po objavi ugotovi, da njegova objava ni v skladu z zahtevami iz teh pogojev.

9. člen (Odpoved naročila oglaševalskih storitev)

Naročnik lahko brez obveznosti do založnika odstopi od naročila v roku 15 dni od sklenitve naročila ter hkrati najkasneje 4 delovne dni pred predvidenim začetkom oglaševalske storitve v spletnih produktih, 6 delovnih dni v drugih produktih oziroma za naročila oglaševanja v tiskanih obliki najkasneje 16 dni pred zaključkom redakcije. V primeru, da naročnik odstopi od naročila po preteku roka iz tega odstavka, si založnik pridržuje pravico, kot nadomestilo za prepozno odpoved naročila/pogodbe obračunati 30% vrednosti naročenih oglaševalskih storitev.

V primeru, da je založnik že vsaj deloma izvedel oglaševalsko storitev, je naročnik dolžan plačati stroške že opravljene oglaševalske storitve, založnik pa si kot nadomestilo za prepozno odpoved naročila/pogodbe pridržuje pravico obračunati še 30% preostale vrednosti naročenih oglaševalskih storitev. Za naročila oglaševalskih storitev v tiskanih medijih založnik upošteva le odpovedi, prejete najkasneje 16 dni pred zaključkom redakcije. Založnik lahko naročilo nemudoma odpove:

  • če naročnik huje krši sklenjeno naročilo;
  • če naročnik zamuja s plačili več kot 30 dni;
  • če mu naročnik s svojimi dejanji/opustitvami povzroča škodo;
  • če meni, da je izvajanje oglaševalskih storitev po sklenjeni naročilnici ali pogodbi zakonsko ali moralno sporno ali v nasprotju s temi pogoji.

Če posamezne oglasne storitve iz določenega vzroka prenehajo obstajati, bo založnik naročniku povrnil vse že vplačane zneske brez obresti za še nerealiziran del naročila. S tem prenehajo vse obveznosti založnika do naročnika. V primeru zakupa paketa oglasnih storitev na več produktih, bo založnik povrnil že vplačan sorazmerni delež za tiste oglaševalske storitve, ki niso bile izvedene. Pri tem se kot neizvedenost ne upoštevajo morebitne občasne tehnične motnje ter obdobje nadgradenj, ko je delovanje običajno rahlo ovirano.

10. člen (Statistike izvedenih oglaševalskih storitev)

Založnik naročniku omogoča prejemanje poročil o opravljenih oglaševalskih storitvah ali mu omogoči dostop do spletne aplikacije s poročili, povezanimi z njegovim naročilom. Vrsta dostopa do poročil ter podatkov v poročilih je odvisna od oglaševalske storitve oziroma oglasnega strežnika. Pri definiranju statističnih pojmov založnik sledi smernicam mednarodne organizacije s področja spletnega oglaševanja IAB. Podrobnosti so opredeljene v dokumentu Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na spletu, ki je objavljen na spletnih straneh založnika.

11. člen (Izstavljanje računov, ter plačilni roki)

Založnik izstavlja račune za opravljene storitve naročnikom (to je lahko neposredno končni naročnik ali pa v primeru naročila preko agencije, agencija). V kolikor ni na posamezni ponudbi drugače navedeno, založnik račun za opravljene storitve izstavi praviloma po opravljeni storitvi. Ne glede na navedeno si založnik pridržuje pravico, da glede na boniteto naročnika ali v skladu s poslovno politiko založnika v posameznih primerih zahteva vnaprejšnje plačilo storitev.

Če se naročilo nanaša na storitev, ki se izvaja za obdobje daljše od enega meseca, založnik mesečno opravljeno storitev obračuna in izstavi račun za storitve. Če ni na ponudbi navedeno drugače se mesečni računi izstavljajo praviloma ob začetku vsakega naslednjega koledarskega meseca, za pretekli mesec v katerem je bil del storitve izveden. Ne glede na navedeno si založnik pridržuje pravico, da glede na boniteto naročnika ali v skladu s poslovno politiko založnika v posameznih primerih zahteva vnaprejšnje plačilo storitev. Če ni na naročilnici oz. v pogodbi drugače navedeno, je plačilni rok za opravljene oglaševalske storitve 8 dni. Rok za reklamacijo računa je 8 dni po prejemu računa. V primeru naročnikove zamude plačila računa za opravljene storitve je založnik upravičen do zakonitih zamudnih obresti v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri, ter pri zamudi nad 10 dni tudi do stroškov opominov. V primeru zamujanja pri plačilu založnik zaračuna zakonske zamudne obresti, v primeru sprožitve postopka izterjave pa je založnik upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave v višini 40€ v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Založnik si pridržuje pravico, da neplačnikom do poravnave vseh obveznosti iz objave umakne že naročene oglase in ne zagotovi novih storitev.

12. člen (Odgovornost za vsebino oglasa, avtorske pravice ter poslovna skrivnost)

Za obliko in vsebino oglasa in pravne posledice, ki bi morebiti izhajale iz objave, odgovarja izključno naročnik in se zavezuje, da bo založniku povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb, vloženih zaradi kršenja zgoraj navedenih jamstev. Naročnik se zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper založnika vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila, ter da jih bo vodil in poskrbel za zaščito interesov založnika. Vse to bo storil na lastne stroške.

Storitve priprave oglasnih vsebin za objavo so lahko avtorsko delo založnika, ne glede na to pa je založnik imetnik vseh pravic na za objavo pripravljenih oglasnih vsebinah v obsegu, v katerem jih bo pripravil sam, v kolikor ni izrecno drugače pisno dogovorjeno. Na naročnika prenaša samo in izključno pravico do uporabe teh del v oglaševalskih medijih založnika. V primeru naročila spletnega oglaševanja z zakupom ključnih besed v spletnih iskalnikih lahko storitve založnika vsebujejo tudi avtomatično generiranje (s pomočjo posebnih algoritmov in metod) in zakup izpeljank in popačenk ključnih besed. Algoritmi in metode za njihovo generiranje ter izpeljanke in popačenke ključnih besed, ki jih z uporabo algoritmov in metod pripravi založnik so poslovna skrivnost založnika. V primeru, da se naročnik ali končni naročnik z njimi seznani, jih je dolžan varovati kot poslovno skrivnost založnika, ter jih brez predhodnega pisnega soglasja založnika ne sme posredovati tretjim osebam ali uporabiti v oglaševalskih medijih, ki niso last založnika.

13. člen (Objava podatkov o naročniku v imenikih)

Naročnik se z naročilom oglasa strinja tudi z brezplačno objavo kontaktnih ter predstavitvenih podatkov za objavo v imeniških produktih založnika, zlasti TIS, bizi.si, 1188 ter zemljevid najdi.si. Naročnik soglaša s tem, da sme založnik podatke o naročniku, ki jih pridobi ob naročilu oglasa, uporabiti v komercialne in raziskovalne namene ter, da sme naročniku z uporabo teh podatkov (to je s pošiljanjem na fizične ali elektronske naslove, s klici ali SMS/MMS obvestili) pošiljati komercialna sporočila, tako individualno kot tudi z uporabo avtomatiziranih sistemov. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da se objava odstrani ali da založnik preneha s pošiljanjem komercialnih sporočil. V tem primeru je založnik dolžan, kje je to mogoče najkasneje v roku 15-ih dni poskrbeti, da podatki ne bodo več objavljeni, oziroma ob naslednji osvežitvi oziroma izdaji imeniškega produkta oziroma oglasnega medija.

14. člen

Naročnik izjavlja, da je s temi Splošnimi pogoji seznanjen in jih s potrditvijo naročila brezpogojno sprejema. Morebitni spor bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, spor rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse oglaševalske storitve na produktih založnika, razen če ni pri katerem naročilu ali pogodbi posebej drugače dogovorjeno. Založnik si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev, o čemer mora vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti sprememb pisno obvestiti naročnika in agencijo. Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 1.1.2015 za vsa, od vključno 1.1.2015 dalje, sprejeta nova naročila oz. pogodbe.

TSmedia, d.o.o., Ljubljana, december 2014

Direktor mag. Tomaž Pernovšek

Oglaševalski pogoji TSmedia
Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na spletu
Pravilnik objav v TIS in 1188